ഈ ആപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ്, വീഡിയോസ്, മറ്റ് ഫയലുകൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടില്ല.

ഈ ആപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ്, വീഡിയോസ്, മറ്റ് ഫയലുകൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടില്ല.

ഫോണോ കമ്പ്യൂട്ടറോ കേടുവന്നാൽ പലരും നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തു വെച്ച വീഡിയോ, ഫോട്ടോ മറ്റ് ഫയലുകൾ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നത്. എന്നാൽ അതിനും ആപ്പുകൾ ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫയലുകളും ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാനും ആക്സസ് ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു സുരക്ഷിത മാർഗ്ഗമാണിത്. അതെങ്ങനെ എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ സ്നേഹം എന്ന ബ്ലോഗിലെ ചർച്ച.


ഈ ആപ്പിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്.

നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഫയലുകളിലോ ഫോൾഡറുകളിലോ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും  മറ്റുള്ളവർക്കും എഴുതാനം  കാണാനും എഡിറ്റുചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ സമ്മതത്തോടുകൂടി കഴിയുന്നതാണ്. അതായത് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് നമ്മുടെ ഫയലുകൾ വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കുവാൻ അവരെ ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ പറ്റും.

ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാലുള്ള ഗുണങ്ങൾ :


നിങ്ങളുടെ ഫയലുകൾ എവിടെയും സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിച്ച് ആക്‌സസ് ചെയ്യാം...

 • സമീപകാലവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ഫയലുകൾ വേഗത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാം.

 • പേരും ഉള്ളടക്കവും ഉപയോഗിച്ച് ഫയലുകൾക്കായി തിരയാം 

• പേപ്പർ പ്രമാണങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ ഫോണിന്റെയോ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെയോ   ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കാം.


Google Drive, part of Google Workspace, is a safe place to back up and access all your files from any device. Easily invite others to view, edit, or leave comments on any of your files or folders.


With Drive, you can:


• Safely store and access your files anywhere

• Quickly access recent and important files

• Search for files by name and content

• Share and set permissions for files and folders

• View your content on the go while offline

• Receive notifications about important activity on your files

• Use your device’s camera to scan paper documents


Google Workspace subscribers have access to additional Drive functionality, including:

• Easily managing users and file sharing to help meet data compliance needs

• Sharing files and folders directly with groups or teams within your organization

• Creating a shared drive to store all of your team’s content


Learn more about Google Workspace Drive: https://workspace.google.com/products/drive/


Learn more about Google Apps update policy: https://support.google.com/a/answer/6288871

DOWNLOAD iOS APP

DOWNLOAD ANDROID APP

Google accounts get 15GB of storage free, shared across Google Drive, Gmail, and Google Photos. For additional storage, you can upgrade to Google Workspace or Google One as an in-app purchase. Subscriptions start at $1.99/month for 100 GB in the US, and can vary by region.

Post a Comment

Previous Post Next Post

 


Advertisements