തൊഴിലാവശ്യമുള്ളവരും തൊഴിലാളികളെ ആവശ്യമുള്ളവരും പ്രസിദ്ധമായ LinkedIn ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചു നോക്കു... | DOWNLOAD LINKEDIN APP

തൊഴിലാവശ്യമുള്ളവരും തൊഴിലാളികളെ ആവശ്യമുള്ളവരും പ്രസിദ്ധമായ LinkedIn ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചു നോക്കു... | DOWNLOAD LINKEDIN APP


ഒരു ജോലി അന്വേഷിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കരിയർ ഫയലിൽ പുതിയ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനോ, ഇതിനെല്ലാം ലിങ്ക്ഡ്ഇനേക്കാൾ മികച്ച പ്ലാറ്റ്ഫോം വേറെയില്ല.

ഇന്നത്തെ കാലത്ത്, കമ്പനികൾ അവരുടെ പ്രമോഷനായി സോഷ്യൽ മീഡിയയും ഉപയോഗിക്കുന്നു, അവയിലൊന്ന് LinkedIn ആണ്, ജോലികൾ തിരയാൻ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ ആളുകളാണ്.About This App

Set up job alerts, find job new opportunities, apply & get hired on LinkedIn

Join the LinkedIn community and find the right connections to lead you to the right career. Build your community through groups of any interest or connect with business professionals, all leading you to find the best next career for you.

Build a profile highlighting your professional work experience and highlight your successes, skills and your network. Filter through millions of job vacancies and work recommendations to find the right positions and career for you with salary insights to narrow the search, or get referrals from your connections. Set job alerts to be the first notified on new job posts.

Business apps like LinkedIn make professional social networking easy by connecting with other professionals. Use LinkedIn to ask your business contacts for referrals, share posts and converse with fellow professionals to boost your odds of getting hired in your ideal place of work. LinkedIn finds job vacancies for the widest range of fields, including recommendations for jobs where we think you’ll be a fit.


Find a job and easily apply with your resume, CV or professional profile in just a few taps. Use your LinkedIn profile as your resume or CV when you search, find and apply for jobs. LinkedIn will let you know when jobs or careers you may be interested in open up.

5 reasons why you’ll love LinkedIn:

- Job search or recruit: Find the right position suited to your skills and apply with your profile, CV or resume to get hired. Turn on job alerts to never miss an opportunity.

- Social networking: Create your own profile & highlight your skillset within the business community

- Career opportunities: See if companies you’re interested in are hiring and their salary insights

- Business news: Share articles and write your own posts

- Community of professionals: Follow the activities of your network of business contacts

Take the first steps in building your career today with LinkedIn.

LinkedIn App Features:

JOB SEARCH & CAREER FINDER

• Job search using the most trusted network

• Apply using your LinkedIn profile and/or resume and get hired

• Use your CV to detail education, skills & career experience

• Find jobs for every type of profession – salaried, hourly, part-time & more

• Job alerts notify you when new jobs from your followed companies are posted

• View listings and compare salaries, location, responsibilities & more

BUSINESS NEWS

• Get daily updates on the news that is relevant to your career

• Read business news for every industry in your feed

• Share articles with the LinkedIn community & your business contacts

• Write your own posts & share them with your network


BUILD YOUR COMMUNITY

• Enhance your career, follow companies, influencers and professionals to see updates & activities

• Build your professional network by connecting with new contacts & easily find industry experts

• Leverage your employees to build the talent brand of your company

• Social networking for businesses: showcase your company or product to find new opportunities


CV + RESUME

• Keep your LinkedIn profile up to date as a virtual resume & CV highlighting your career experience

• Share your accomplishments, job responsibilities & skills on your professional profile


SOCIAL NETWORKING

• Join groups that share & support your goals

• Import your contacts for a quick & easy way to grow your network

• Connect to the largest network of professionals from around the globe

Take the first steps in finding exactly what you need. Connect, grow and build yourself and your community by making valuable connections, across any industry.


DOWNLOAD iOS APP

DOWNLOAD ANDROID APP

Create business contacts, build your employee profile, apply for your next job and connect with recruiters, professionals, and companies. LinkedIn helps you start and finish your job search. The perfect career may be here.


Want to make the most of LinkedIn? Upgrade to a Premium subscription for exclusive tools.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements