എൻട്രി ആപ്പിൽ പാർട്ട്‌ ടൈം ജോലി ജോലി നേടാം. | Entri App Part Time Job Vacancy

എൻട്രി ആപ്പിൽ പാർട്ട്‌ ടൈം ജോലി ജോലി നേടാം. | Entri App Part Time Job Vacancy

എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ജോബ് അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

ആദ്യം ജോലി വിവരങ്ങൾ മുഴുവനും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക👇


ജോലി വിവരങ്ങൾ 👇

Entri App Part Time Job Vacancy: Entri App invited application from eligible and interested candidates for the post of Part Time Creative Blog Writers. The aspirants looking for part time jobs can utilize this great opportunity. The details are below;


OrganizationEntri App
 Type of EmploymentPrivate Jobs
Total Vacancies Not Mentioned
LocationKerala
Post NameVarious
Official Websitehttps://entri.me/
Applying ModeOnline


About Entri App

ENTRI is an Edu-Tech startup based out of Kochi, India which makes learning easier for students and teaching effective for education institutes. It is the first startup from India to enter Learn Launch Accelerator. ENTRI was founded in 2015 by Mohammed Hisamuddin, who had previously co-founded SMSGYAN , along with Rahul Ramesh who founded the Kochi Python Developers group at Kochi, India. App serves educational and job oriented courses. Major job oriented courses are Kerala PSC, SSC CGL, SSC CHSL, etc and educational courses are JEE, NEET, KEAM.

Details of Entri App Part Time Vacancy


Before applying for Entri App Part Tim Job Vacancy candidates must ensure that they posses notified skills. The details are below;


Name of PostSkills Required
Part Time Blog WritersExcellent Writing Skills, Proficiency in English Language, Original Content Creation, Government Exam Knowledge


Official Notification of Entri App Latest Job Vacancy

How to Apply for Entri App Recruitment 2021

Interested and eligible candidates sent their updated resume to


 jobs@entri.me
Caution! We are the only advertiser you can do further things with your responsibilities, and if you have any inquiries you can mail us on the mail id given below in-office times.


Share this information with your friends

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements