ഇപ്പോൾ ദുബായിൽ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമുള്ള അവസരങ്ങൾ

ഇപ്പോൾ ദുബായിൽ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമുള്ള അവസരങ്ങൾ

1.Urgent requirements
in Alain

1.Pizza / burger maker 
2.Delivery boy 
 
Contact
0545376961


2.UAE 
Vacancy -  Hospitality Jobs 
Date posted: 2021-07-19
Industry: hospitality jobs 
Employment type: Full Time 
Experience: other 
Qualification: Diploma/Degree/Certificate 
Salary: AED 400O to 7000 
Location: Dubai, United Arab Emirates 
Company: Confidential 
Description: 
Hospitality Jobs 12x 
We are further expanding on our headcount for the healthy concept in Dubai We are looking to fill the following positions: 
Commis (x3) 
Chef de Partie (x2) 
Head Chef (x1) 
Restaurant Manager (x1) 
Waiter/Cashier (x5) 
Candidates must be locally available in UAE and have prior UAE experience in the same position. Please understand that due to the high volume of applications, we can only respond to shortlisted candidates. 
liz@finisya.com

3.UAE 
Vacancy - Interior Designer and 3D Visualizer 
Date posted: 2021-07-18 
Industry: other 
Employment type: Full Time 
Experience: 3 to 5 year 
Qualification: Bachelor’s Degree holder 
Salary: AED 5000 to 15000 
Location: Dubai, United Arab Emirates 
Company: IONS DESIGN 
Description: 
Jop opportunities at IONS DESIGN, Dubai office 
Ions Design is an international interior and architecture design firm currently opening an opportunity have onboard highly skilled, talented and dedicated individuals to Join Our Team in Dubai, United Arab Emirates. 
IONS Design offers attractive salary, other benefits, growth opportunity in an international firm and chance to work on prestigious worldwide projects. 
Current opening for the following positions: 
1. Interior Designer 
2. 3D Visualizer 
Relevant Experience and skill required for all positions 
career@ionsdesign.com


4.UAE 
Position: Painter & Denter 
Date posted: 2021-07-18 
Industry: other 
Employment type: Full Time 
Experience: minimum 5 year 
Qualification: Diploma/Certificate 
Salary: AED 4000 to 7000 
Location: Dubai, United Arab Emirates 
Company: Confidential 
Description: 
We are looking for a Painter & Denter 
Requirements: 
Minimum 5 Years UAE Experience 
Immediate joining 
Salary + Incentives + OT + Accommodation + Transportation 
info@avance.ae

5.UAE 
Vacancy -  Designers 
Date posted: 2021-07-18 
Industry: other 
Employment type: Full Time 
Experience: 7 to 10 year 
Qualification: Bachelor’s Degree is required 
Salary: AED 5000 to 10000 
Location: Dubai, United Arab Emirates 
Company: Confidential 
Description: 
Designers (PDMS Experienced) 
(Uae Based Candidates Only) 
We have a vacancy of DESIGNERS (all disciplines) to be based at engineering office in UAE. Candidates having exposure in PDMS software and with minimum 7 to 10 Years ‘design experience are preferred. 
The requirement is for 6 months duration and may be extendable based on project requirements. Candidates currently available within  UAE and available to join immediately are preferred. 
Updated CV in word format only 
Notice Period to Join 
Current Location in UAE 
renjith@amalcohrfze.com

6.UAE 
Vacancy -  Teaching Admin and Nurse Vacancy 
Date posted: 2021-07-18 
Industry: Education 
Employment type: Full Time 
Experience: minimum 2 year 
Qualification: Bachelor’s Degree holder 
Salary: AED 5000 to 10000 
Location: Dubai, United Arab Emirates 
Company: CreaKids Nursery 
Description: 
Teaching Admin and Nurse Vacancy 
Our Team is growing and we want you! 
Required Qualifications: 
Teacher: 
Cache Level 3 or Bachelor’s Degree in Education 
Minimum 2 years’ experience in Early Years Education 
Assistant Teacher: 
Cache level 1 or 2 
Bachelor’s Degree in Education 
Nurse: 
Bachelor’s Degree in Nursing 
Minimum 1 year experience in UAE 
Receptionist: 
Minimum 2-3 years’ experience in Administration | Front Desk | Reception 
hr@creakids.ae

7.UAE 
Vacancy -  Estimator 
Date posted: 2021-07-18 
Industry: Contractor 
Employment type: Full Time 
Experience: minimum 7 year 
Qualification: Bachelor’s Degree holder 
Salary: AED 5000 to 10000 
Location: Dubai, United Arab Emirates 
Company: Confidential 
Description: 
Required qualified Estimitaor in, Main Contractor background, infrastrure & commercial project experience required. 
Familiar with Pre Contract Administration, Quantities takeoff, Estimation software, Pre QS and Post QS background more preferable. 
At least 7 years UAE experience, salary negotiable. Joining is required immediately. 
mardan_tudi@dxbzccc.com

8.UAE 
Position: HR Coordinator 
Date posted: 2021-07-18 
Industry: healthcare 
Employment type: Full Time 
Experience: 2 to 5 year 
Qualification: Bachelor’s Degree holder 
Salary: AED 4000 to 4500 
Location: Dubai, United Arab Emirates 
Company: Med7 Healthcare Group 
Description: 
Hiring HR Coordinator 
Good Communication Skills 
Good Drafting Skills 
Ready to Join Immediately 
Preparing the Annual leave plan of the team 
Handling job vacancies – Posting Job description, Sourcing Resumes, Conducting & Organizing Interviews. 
Issuing Letter of intent, Issuing Appointment Letters, Facilitating Visa related activities and conducting Orientation for New Employee. 
Maintaining the Files & Records of all the Employees 
All the Insurance related works for all Employees, the warehouse, and others. 
Preparing and Maintaining the Calendar for Annual Leave 
Preparing Attendance Sheets and Payrolls every month 
Preparing Leave Salary Calculations and Final Settlement 
Handling Final Settlement & Exit of outgoing Employees smoothly with exit interview 
Attend to Employees Complaints and Work to resolve Conflicts. 
Operations@med7healthcare.com

9.UAE 
Vacancy - Operations & Sales Coordinator 
Date posted: 2021-07-18 
Industry: Sea & Air Freight 
Employment type: Full Time 
Experience: 3 years 
Qualification: Bachelor’s Degree holder 
Salary: AED 5000 to 10000 
Location: Dubai, United Arab Emirates 
Company: Tetra shipping 
Description: 
Operations & Sales Coordinator (Sea & Air Freight) 
Minimum 3 years in the freight forwarding industry. Operational & Sales expertise in Sea & Air movements. Salary: Monthly salary + Commission. 
Responsibility: Cold-calling, generating new leads, and prospecting accounts. Coordinates with customers and carriers including shipping lines and airlines for any queries related to shipments. 
Follow up with the customer on documents, shipments on daily basis. 
Arranging all the documentation and certification for all import and export shipments. 
Build good business relationships with customers. Follow up with the carrier on shipment updates/documents. 
Processing the bookings of the import & export shipments. 
Qualification and Skills: 
Bachelor’s degree in logistics or Business administration. 
Mearsal 2 & Dubai customs procedures experience. 
Experience At least 3 years in freight forwarding. 
Must possess excellent communication skills – Written & Verbal (English) 
Proficient in MS Office (Excel, PowerPoint) and possess good computer skills. 
Good with email drafting. 
An excellent team player and able to work well under pressure. 
Possess good Time Management and Multi-Tasking skills. 
 
godson@tetrashipping.com

10.UAE 
Position: Healthcare Jobs 3 
Date posted: 2021-07-18 
Industry: healthcare 
Employment type: Full Time 
Experience: 3 to 5 year 
Qualification: Bachelor’s Degree holder 
Salary: AED 5000 to 20000 
Location: Al Ain, United Arab Emirates 
Company: Royal Health Group 
Description: 
Healthcare Jobs 3x 
Looking for following positions for Royal Health Group Alain. 
1- Consultant or Specialist Endocrinologist 
2- Consultant or Specialist ICU/ Anesthesia 
3- Medical transcriptionist 
recruitment@rhg.ae

11.UAE 
Vacancy -  Chartered Accountants and Semi-Qualified Accountant 
Date posted: 2021-07-18 
Industry: other 
Employment type: Full Time 
Experience: 1 to 2 year 
Qualification: CA 
Salary: AED 10000 to 20000 
Location: Dubai, United Arab Emirates 
Company: Confidential 
Description: 
Looking out for candidates for Dubai location (Fresh Chartered Accountants and Semi-Qualified/ Accountant) 
Qualified Candidates may not possess post qualification experience 
Semi Qualified/ Accoutant Candidates must possess 1-2 years of experience 
Immediate Joining 
Background: Accounting, Audit and Indirect Taxes 
hr@amjainandco.com

12.UAE 
Vacancy -  Investments Analyst 
Date posted: 2021-07-18 
Industry: other 
Employment type: Full Time 
Experience: 1 to 3 year 
Qualification: Bachelor’s Degree holder 
Salary: AED 5000 to 10000 
Location: Dubai, United Arab Emirates 
Company: Confidential 
Description: 
Direct Investments Analyst with a leading GCC based buy side institution. The ideal candidate would have 1-3 years of experience crunching numbers on M&A related transactions and be based in the UAE. Arabic Speaking candidates with a degree in economics or finance would be at an advantage. 
damion.cubitt@madisonpearl.com

13.UAE 
Vacancy -  Modest Fashion Intern 
Date posted: 2021-07-18 
Industry: media 
Employment type: Intern 
Experience: 0 to 1 year 
Qualification: Degree/Diploma 
Location: Dubai, United Arab Emirates 
Company: AlHuda Centre of Modest Fashion 
Description: 
AlHuda Centre of Modest Fashion-UAE is pleased to announce Global Virtual Internship Program. We always welcome candidates to enrich their knowledge with practical skills. The ideal intern must be committed, creative, organized & ambitious. 
info@alhudacibe.com

14.UAE 
Vacancy -  Real Estate Agent 
Date posted: 2021-07-18 
Industry: Real Estate 
Employment type: Full Time 
Experience: minimum 2 year 
Qualification: Bachelor’s Degree holder 
Salary: AED 2500 to 3000 
Location: Dubai, United Arab Emirates 
Company: AYK Real Estate 
Description: 
AYK Real Estate is HIRING NOW! 
Requirements: 
2 years real estate experience in Dubai. 
Arabic, English, French, Chinese, Russian speakers. 
What we offer? 
High quality premium listings on property portals. 
Leads generation’s platforms. 
Visa and medical insurance. 
Attractive salary and commission structure. 
Friendly working atmosphere. 
Location : Westburry Tower 1, Office 603 Business Bay 
kaleem@aykdubai.com

15.UAE 
Vacancy - Junior System Analyst 
Date posted: 2021-07-18 
Industry: Other 
Employment type: Full Time 
Experience: minimum 2 year 
Qualification: Bachelor’s Degree is required 
Salary: AED 5000 to 10000 
Location: Dubai, United Arab Emirates 
Company: Al Shamsi Holdings 
Description: 
Junior System Analyst 
BCA/BS. In Information technology, information system 
Minimum 2 year of experience in managing Navision /LS Retail applications required 
Minimum 2 year of experience in the administration of ERP CRM, or similar enterprise application 
SQL Server knowledge DBA task 
Strong technical knowledge of application structures 
Knowledge of applicable data privacy practices and laws 
Proven analytical evaluative and problem solving abilities 
Ability to effectively priorities and execute task, in a high pressure environment 
Exceptional customer Orientation 
Extensive experience working in team oriented collaborative environment 
hr@alshamsiholdings.com

16.UAE 
Vacancy -  Hospitality Jobs 4x 
Date posted: 2021-07-18 
Industry: hospitality 
Employment type: Full Time 
Experience: 2 to 4 year 
Qualification: Bachelor’s Degree holder 
Salary: AED 5000 to 10000 
Location: Dubai, United Arab Emirates 
Company: Confidential 
Description: 
Hospitality Jobs 4x 
We are currently looking for the below positions for an Italian restaurant/Main Kitchen 
Demi Chef De Parties 
Commis 2 
Commis 1 
Commis1 Pastry 
Probably Candidate available in UAE and ready to join within 1 Month . 
kasem.alkhobi@kempinski.com

17.UAE 
Vacancy -  Senior Accountant 
Date posted: 2021-07-18 
Industry: Real Estate 
Employment type: Full Time 
Experience: minimum 3 year 
Qualification: Bachelor’s Degree Holder 
Salary: AED 10000 to 15000 
Location: Ajman, United Arab Emirates 
Company: Confidential 
Description: 
Arabic Senior Accountant for Real Estate Company & Decoration in Ajman UAE 
Experience 3 years for same position 
Joining Date: Immediately 
Languages: Arabic & English 
nrc.acc3@lootahgroup.com

18.UAE 
Vacancy -  Receptionist Patient Coordinator 
Date posted: 2021-07-18 
Industry: Healthcare Group 
Employment type: Full Time 
Experience: minimum 1 year 
Qualification: Bachelor’s Degree holder 
Salary: AED 5000 
Location: Dubai, United Arab Emirates 
Company: Confidential 
Description: 
Receptionist Patient Coordinator 
Location: Dubai 
Industry: Healthcare Group 
At least 1 year of UAE experience in similar role in Healthcare industry. Should be available in UAE. Immediate joining. 
Working hours: 12 hrs. 
razbeena@navafiz.com

19.UAE 
Vacancy -  General Manager 
Date posted: 2021-07-18 
Industry: other 
Employment type: Full Time 
Experience: 25 years 
Qualification: Civil / Mechanical Engineering 
Salary: AED 20000 to 40000 
Location: Dubai, United Arab Emirates 
Company: Confidential 
Description: 
Requirements for General Manager – Facility Management 
Job code: BEL/2021/GM/001 
Degree: 
Fluent in English and Hindi is a Must. Arabic speaking is advantageous 
25 Years in Facility Management in UAE 
Other Qualifications: UAE valid driving license 
Job Descriptions: 
To independently manage the entire facility management as a separate profit center. 
Sound knowledge of FM operations statutory requirements 
Should have handled high profile clients and premium properties at Dubai 
Well versed in FM related requirements of RERA, DM, and DCD 
A leader in the man management and HR activities 
Good exposure to QMS, OHS & EHS and Safety policies procedures and their adherence 
Should be capable of controlling & Monitoring the project’s activities independently through CAFM and HR Related Software’s 
Additional certifications such as HSE, FM, and other related courses and experience are desirable 
A good understanding of project P&L, procurement & Site operations are compulsory 
Good experience in all types of maintenance including but not limited to PPM, RM and SCM, etc.., 
Should have handled a minimum of 30-40 projects at a time efficiently 
Should be available to take up the assignment Immediately 
Salary: As per industry norms 
hr@brightenv.com

20.UAE 
Date posted: 2021-07-18 
Industry: other 
Employment type: Full Time 
Experience: minimum 2 year 
Qualification: Bachelor’s Degree is required 
Salary: AED 5000 to 10000 
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates 
Company: Confidential 
Description: 
Hiring HSE Engineers Officers for Abu Dhabi location! 
Minimum Requirements: 
Bachelor Degree/Diploma. 
Minimum 2 years’ experience in the Oil and Gas Onshore and Offshore fields for ADNOC Group of companies preferably (ZADCO/ ADMA/GASCO/TAKREER/ADCO, etc.). 
NEBOSH / ISOH Certificates/equivalent certifications 
Good communication skills in English Language. 
Only Candidates having the relevant qualification & experience, who are presently located in UAE and available immediately will be considered. 
hr@racogt.com

22.UAE 
Position: QA QC Engineer 
Date posted: 2021-07-18 
Industry: other 
Employment type: Full Time 
Experience: minimum 3 year 
Qualification: Bachelor’s Degree holder 
Salary: AED 5000 to 10000 
Location: Dubai, United Arab Emirates 
Company: Confidential 
Description: 
We are looking for QA QC Engineer available to join immediately in UAE. 
Min 3 years’ experience as QA/QC in oil & gas sector. 
Strong knowledge on API 5CT, API 7-1 and API 6A 
Should have sound working knowledge on QC aspects and various measuring instruments related to oil & gas tools 
Working knowledge of ISO 9001 in a productive environment 
Available to join immediately. 
machineshop@brightoilfield.com

23.UAE 
Location - Jebel Ali Freezone, Dubai, UAE 
Vacancy - Accounts Receivables Assistant Cum Document Controller 
Job Description: 
1- Calling customers for payment follow up. 
2- Record details of all receipts into the ERP System and ensure these are accurate and updated regularly. 
3- Ensure timely dispatch of invoices to clients. 
4- Prepare and submit report on details of Accounts Receivables to the department and corporate office. 
5- Conduct necessary and regular follow up with allocated clients for payment collection. 
6- Prepare MIS reports related to Accounts Receivable as required. 
7- Take necessary action if the customer is not paying as per approved credit facility. 
8- Responsible for handling refunds related to security deposit and transfers. 
9- Other responsibilities as maybe assigned from time to time. 
 
 
Preferred : Female candidates with minimum 3 years proven UAE experience in similar capacity. 
 
Education: Bachelors Degree (Preferably in Accounts) 
 
Mandatory requirement: 
1- Candidate should be available inside UAE. 
2- Graduate 
3- Must have strong written and verbal communication 
 
Offered Salary : 4000 to 4500 AED (all inclusive) 
 
 
Interested candidates can forward their cvs at jobs@qer.ae 
 
Please keep the subject line "Document controller Cum Accounts Assistant" while applying

24.UAE 
Vacancy -  (F) Customer Service Executive. 
Shipping company experience is mandatory. 
Email us the cv to  
godson@tetrashipping.com

25.UAE 
Vacancy -  Operations Manager 
Date posted: 2021-07-18
Industry: Education 
Employment type: Full Time 
Experience: 5 year 
Qualification: Bachelor’s Degree holder 
Salary: AED 5000 to 10000 
Location: Dubai, United Arab Emirates 
Company: Confidential 
Description:                                              
Operations Manager for our British School in UAE. Candidate must be an Arabic Speaker and have 5 years of relevant experience working in a UAE School. Only locally available candidates will be considered. 
gurpreets@beam.co.ae

26.UAE 
Vacancy - Operations & Sales Coordinator ( Sea & Air Freight ) 
Experience: Minimum 3 years in the freight forwarding industry. Operational & Sales expertise in Sea & Air movements. Salary: Monthly salary + Commission. 
Responsibility: Cold-calling, generating new leads, and prospecting accounts. Coordinates with customers and carriers including shipping lines and airlines for any queries related to shipments. 
• Follow up with the customer on documents, shipments on daily basis. 
• Arranging all the documentation and certification for all import and export shipments. 
Build good business relationships with customers. Follow up with the carrier on shipment updates/documents. 
• Processing the bookings of the import & export shipments. 
Qualification and Skills: 
• Bachelor's degree in logistics or Business administration. 
• Mearsal 2 & Dubai customs procedures experience. 
• Experience At least 3 years in freight forwarding. 
• Must possess excellent communication skills - Written & Verbal (English) 
• Proficient in MS Office (Excel, PowerPoint) and possess good computer skills. 
• Good with email drafting. 
• An excellent team player and able to work well under pressure. 
• Possess good Time Management and Multi-Tasking skills. 
Please send your cv to godson@tetrashipping.com;

27.UAE 
Vacancy -  Sales Executive 
Date posted: 2021-07-18
Industry: other 
Employment type: Full Time 
Experience: 3 to 5 year 
Qualification: Bachelor’s Degree Holder 
Salary: AED 5000 to 10000 
Location: Dubai, United Arab Emirates 
Company: Confidential 
Description: 
Sales Executive Vacancy – B2B Sales Experience for UAE Market 
Location – UAE 
Job Purpose: Driving the Corporate sales for the complete portfolio of assigned brand and building long term relationships for market penetration and maximizing market share for Redington in Commercial Segment 
Job Responsibilities: 
Building long-lasting relationship by partnering with customers and understanding their needs 
Run rate and deal closures with market intelligence 
Funnel Management: – Having a strong funnel for business to avoid seasonal imbalances. 
Continual partner engagement (New and existing) to enhance relationships and grow the business 
Identifying and increasing business/channel breadth; map potential customers and generate potential leads 
Being updated on products, competitors, and market for establishing, maintaining, and expanding our customer base and increasing business opportunities 
Analyze and understand customers’ business, procurement process, and buying criteria; anticipate their needs and translate into the present and future requirements 
pooja.c@redingtongulf.com

28.Urgent vacancy for Accounts and Administrator
-Location: Sharjah
-Freshers can apply
-Need to understand vat Payment
contact: 0552603873
email: alkhaleejkitchen@gmail.com

29.ജോബ് വാക്കൻസി  

ദുബായ് Deira Restaurantil ഒരു 
ഷവർമാ മേക്കറെയും, പൊറാട്ടക്കാരനെയും ആവശ്യമുണ്ട് 

താല്പര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക 

മൊബൈൽ : 
Call    WhatsApp
 +971 0545584369 , 0527219003

30.രാത്രി സമയം ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ ഡ്രൈവറെ ആവശ്യമുണ്ട് കഫറ്റേരിയയിലേക്ക്
+971 56 210 6555

Post a Comment

Previous Post Next Post

 Advertisements