കുവൈത്തിലെ എയർ കണ്ടീഷണർ കമ്പനിയിലേക്ക് ഫാക്ടറി ഹെല്പർ തസ്തികയിലേക്ക് ആളുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്.

കുവൈത്തിലെ എയർ കണ്ടീഷണർ കമ്പനിയിലേക്ക് ഫാക്ടറി ഹെല്പർ തസ്തികയിലേക്ക് ആളുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്.

കുവൈത്തിലെ എയർ കണ്ടീഷണർ കമ്പനിയിലേക്ക് ഫാക്ടറി ഹെല്പർ തസ്തികയിലേക്ക് ആളുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്.
120 കുവൈത്ത് ദീനാർ മാസ ശംബളം ലഭിക്കുന്നതാണ്.
ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ + താമസം+ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന ലഭിക്കുന്നതാണ്.
കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ഏജൻസി വഴിയാണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ്.
താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെയുള്ള ഇമെയിൽ/ഫോൺ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.
9995584593
Previous Post Next Post

 ജോബ് അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കാൻ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യൂ👆
ജോബ് അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കാൻ WhatsApp ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യൂ👆