Wanted OFFICE STAFFS

Wanted OFFICE STAFFS

ഓഫീസ് വർക്കിനായി ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്.

കോളിഫിക്കേഷൻ -ഡിഗ്രി

 എക്സ്പീരിയൻസ്-6 -1ഇയർ

 സാലറി 15 മുതൽ 25 വരെ

വേക്കൻസി ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ- വൈറ്റില കാക്കനാട് എറണാകുളം സൗത്ത്

 ലോക്ഡോൺ കഴിയുന്നതുവരെ വർക്ക്‌ at ഹോം ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം ഓഫീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

 ടെലിഫോൺ interview ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക

വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 👇

9048280752

കാൾ ബിസി ആണെകിൽ ദയവായി വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യുക

Post a Comment

Previous Post Next Post