ഖത്തറിലെ പ്രമുഖ കമ്പനികളിലേക്ക് ഓഫീസ് ബോയ്/ടീ ബോയിയെ ആവശ്യമുണ്ട്.

ഖത്തറിലെ പ്രമുഖ കമ്പനികളിലേക്ക് ഓഫീസ് ബോയ്/ടീ ബോയിയെ ആവശ്യമുണ്ട്.

ഖത്തറിലെ പ്രമുഖ കമ്പനികളിലേക്ക് ഓഫീസ് ബോയ്/ടീ ബോയിയെ ആവശ്യമുണ്ട്.
 


ഓഫീസ് ബോയ്
ടീ ബോയ് /കോഫി മേക്കർ

Recruitment: Candidates should be smart and presentable with ability to speak and write English

ശമ്പളം :1300+താമസം +മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ്
8 മണിക്കൂർ ഡ്യൂട്ടി

മാസത്തിൽ 26 ദിവസം ഡ്യൂട്ടി....
വയസ് :22 to 30
വിദ്യാഭ്യാസം :+2

താല്പര്യം ഉള്ളവർ വ്യാഴാഴ്ച.17.6.2021 രാവിലെ 10.30ന് തുടങ്ങുന്ന ഇന്റർവ്യൂന താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടണ്ടതാണ്
9072395222,9539090333
ഇമെയിൽ :soumyaacochin@gmail.com

Address :
SOUMYAA TRAVEL BUREAU
DOOR:A7-67-426..1ST FLOOR
MATHER SQAURE. B BLOCK
OPPO:NORTH

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements