ആധാർ കാർഡ് ഉള്ളവർ ഉടനെ ചെയ്യേണ്ടത്

ആധാർ കാർഡ് ഉള്ളവർ ഉടനെ ചെയ്യേണ്ടത്

ആധാർ കാർഡ് ഉള്ളവർ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാവരുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രേഖയാണ് ആധാർ കാർഡ്. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ, സബ്സിഡി ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ തുടങ്ങി നിരവധി ഓൺലൈൻ സർവീസുകൾക്കും ആധാർ കാർഡ് വളരെ അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്.

ആധാർ കാർഡ് മൊബൈൽ നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടുക കണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒന്നാണ്. പക്ഷേ ആധാർ കാർഡ് എടുക്കുമ്പോൾ കൊടുത്ത മൊബൈൽ നമ്പർ ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആധാർ കാർഡ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകില്ല.


ഇത്തരത്തിൽ ആണെങ്കിൽ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആധാർ കാർഡ് ഉപയോഗശൂന്യമായി പോകു൦. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പറുമായി ആധാർ കാർഡ് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക. നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിലോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മുഖേനയോ നിങ്ങൾക്ക് ആധാർ കാർഡ് മൊബൈൽ നമ്പറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.


Post a Comment

Previous Post Next Post

 


Advertisements