മിൽമയിൽ വിവിധ തസ്തികകളിൽ അവസരം

മിൽമയിൽ വിവിധ തസ്തികകളിൽ അവസരം

ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്ടെക്നീഷ്യൻപ്ലാന്റ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമിക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് മിൽ‌മ MRCMPU ലിമിറ്റഡ് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2021 മാർച്ച് 25 ആണ്.പ്രായപരിധി

·        18 - 40 വയസ്സ് വരെ.
1981 ജനുവരി മുതൽ 2003 ജനുവരി 1 നുള്ളിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.സംവരണ വിഭാവക്കാർക്ക് നിയമനുസ്രിത വയസിളവുണ്ടാകും.

ഒഴിവുകൾ

·        ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്:           20180 – 46990 /- രൂപ

·        ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് -2:         20180 – 46990 /- രൂപ

·        പ്ലാന്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 3:   16500 – 38650 /- രൂപ

Also Read»

» കേരളത്തിൽ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ആവാം| പരീക്ഷ ഇല്ല | ₹14,500 തുടക്ക ശംബളം

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ

ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്  (39)

റെഗുലർ മോഡിലൂടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബി.കോം ബിരുദം. ഒരു പ്രശസ്ത സ്ഥാപനത്തിൽ അക്കഔണ്ടിംഗ് / ക്ലറിക്കൽ ജോലികളിൽ കുറഞ്ഞത് വർഷത്തെ പരിചയം.

ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് -2

MRAC (6)

ഐ‌ടി‌ഐയിലെ എൻ‌സി‌വി‌ടി സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിലെ RIC വഴി ഒരു വർഷത്തെ അപ്രന്റിസ്ഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഒരു പ്രശസ്ത വ്യവസായത്തിലെ പ്രസക്തമായ വ്യാപാരത്തിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം. (അല്ലെങ്കിൽ) എസ്എസ്എൽസി അല്ലെങ്കിൽ തുല്യതാ പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുക. എം‌.ആർ.എ‌.സി ട്രേഡിലെ ഐടിഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് +  3 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയം

ഇലക്ട്രോണിക്സ് (3)

ഐ‌ടി‌ഐയിലെ എൻ‌സി‌വി‌ടി സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിലെ RIC വഴി ഒരു വർഷത്തെ അപ്രന്റിസ്ഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഒരു പ്രശസ്ത വ്യവസായത്തിലെ പ്രസക്തമായ വ്യാപാരത്തിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം. (അല്ലെങ്കിൽ) എസ്എസ്എൽസി അല്ലെങ്കിൽ തുല്യതാ പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുക. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ട്രേഡിലെ ഐടിഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് +  3 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയം

ഇലക്ട്രീഷ്യൻ (6)

ഐ‌ടി‌ഐയിലെ എൻ‌സി‌വി‌ടി സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിലെ RIC വഴി ഒരു വർഷത്തെ അപ്രന്റിസ്ഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഒരു പ്രശസ്ത വ്യവസായത്തിലെ പ്രസക്തമായ വ്യാപാരത്തിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം. (അല്ലെങ്കിൽ) എസ്എസ്എൽസി അല്ലെങ്കിൽ തുല്യതാ പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുക.  ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ട്രേഡിലെ ഐടിഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് +  3 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയം

പ്ലാന്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 3 (55)

എസ്.എസ്.എൽ.സി / മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ്. ബിരുദധാരികളാകരുത്

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ

·        എഴുത്തു പരീക്ഷ

·        സ്കിൽ ടെസ്റ്റ്

പ്രധാന തീയതികൾ

·        രജിസ്ട്രേഷന്റെ ആരംഭ തീയതി      :01/03/2021

·        രജിസ്ട്രേഷന്റെ അവസാന തീയതി :25/03/2021

അപേക്ഷ ഫീസ്

500 /- രൂപ ആണ് അപേക്ഷ ഫീസ്. SC/ST വിഭാഗക്കാർക്കും APCOS ലെ സ്തിരം ജീവനക്കാർക്കും 250 /- രൂപ ആയിരിക്കും.


Official Notification

Official Website

Apply Online

 


Post a Comment

Previous Post Next Post

 


Advertisements