ശക്തമായ ചൂട് കാലം,ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ശരിയായി വെള്ളം കുടിക്കുക ഈ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ വെള്ളൻ കുടിക്കാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കും

ശക്തമായ ചൂട് കാലം,ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ശരിയായി വെള്ളം കുടിക്കുക ഈ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ വെള്ളൻ കുടിക്കാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കും

Reminds you to drink water, a great application that take care of your health.

Reminds you to drink water, a great application that take care of your health.
Let drink water remind you to drink water if you always forget it. The best healthcare application for you. And it's totally free.
If you're too busy to remember having to drink enough and regularly, don't worry, there's "drink water" to help you solve that problem.
Drink water reminder is an application with main function is to help us keep water tracker we need to replenish and water drinking reminder in time. Users only need to select a gender and enter a weight number, it will help you calculate how much water should you drink per day. You can also tracker water history, reach your daily goal to open the respective achievements, and many other useful functions, ... Water drinking reminder will help you build a good habit with healthy body.
* Main features :
- Easy to use, beautiful interface.
- Based on gender, weight will let you know how much water should drink a day.
- Human body graphics to drinking water tracker
- Diverse menu of nearly 20 different drinks.
- Can choose the amount of water each time.
- Smart reminder: time mode go to bed so you don't get drink water reminder.
- Water tracker by week, month and year in the chart
- Can adjust the amount of drinking water in the past.
- Can option interval time receive drink water reminder message
- Achievements to encourage you to accomplish your daily goal.
- Allows integration of data into health application.
With many benefits of drinking water such as weight loss, healthy skin, reduced fatigue and preventing many diseases, ... an drink water reminder application is extremely useful and necessary. So, "drink water" is like a companion to your health. Use now to your water tracker.
If you want to keep healthy, drink enough. Want to drink enough, install water drinking reminder ! If you feel this water drinking reminder application is useful, share it with your friends and family. Above all, we are excited and hope to receive your feedback or ideas for we can complete and develop this app in the next version.Any feedback please send to my email

Post a Comment

Previous Post Next Post

 


Advertisements