ഓൺലൈൻ&ലാസ്റ്റ്സീൻ കാണിക്കാതെ ഇനി വാട്സ്ആപ്, ഫേസ്ബുക്ക്, ടെലഗ്രാം തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കാം

ഓൺലൈൻ&ലാസ്റ്റ്സീൻ കാണിക്കാതെ ഇനി വാട്സ്ആപ്, ഫേസ്ബുക്ക്, ടെലഗ്രാം തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കാം


NB: If You can't show anything after clicking the "DOWNLOAD APP" just  long press the "DOWNLOAD APP" and copy the link and paste another Tab 

ഡൌൺലോഡ് ഓപ്‌ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ "DOWNLOAD APP" എന്നതിന് മുകളിൽ ലോങ്‌പ്രെസ്സ് ചെയ്തു ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്തു ക്രോം ബ്രൗസറിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു സെർച്ച് ചെയ്യുക..


DirectChat allows you to create ChatHeads/Chat Bubbles for any application. It manages all your conversation in one place to help you to have a non interrupted conversation. You can also read and reply to all messages privately without ever coming online or showing your last seen. It comes with more than 20 messengers support by default. Additionally, it acts as your own Notification Manager to manage all your notifications in one place. Additionally, You can also customize the chat appearance to suit your needs with different colors and transparency.
»ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത വാട്ട്സപ്പ് മെസേജുകൾ വായിക്കാം

Features

ChatHead/Bubble Support for all apps

Recover deleted messages by others in chat.

Privacy Mode - Read messages without coming online or showing last seen!

MultiWindow/MultiTasking - Chat over the top of any window! 

DND Mode - Pause the ChatHead Service temporary and stop receiving its notification.

Blacklist Apps

Blocked Users


Default Supported Messengers

WhatsApp

WhatsApp Business

Kik

Hangout

Telegram

Allo

Textra

Skype

Facebook Messenger

Threema

Line

Disa

Plus

Slack

GroupMe 

Messenger Lite (for Android N+)

Viber

Gmail

Android Messages

Instagram (for Android N+)

Google Voice

YAATA

BBM

Discord (for Android N+)

Wire (for Android N+)


Premium Features
No Ads
Instant Reply - Quickly reply by tapping on message preview.
Mark messages as read directly from ChatHead
Recent Chats and recall any past conversation anytime
Themes
Unlock all Apps for ChatHeads
Chat Bubble Appearance
Various Predefined Themes
Link Previews

DOWNLOAD APP

You can add your own by going to app settings and enable the apps for which you want to display chatheads. ChatHeads/Bubbles will appear when it receives its notification.Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements