സ്ഥാനാർത്ഥികളെ അറിയാം

സ്ഥാനാർത്ഥികളെ അറിയാം

കേരളത്തിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ മാസം നടക്കുകയാണല്ലൊ‌.നിങ്ങളുടെ ഓരോ വോട്ടും വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്.അത് കൊണ്ട് പാഴാക്കരുത്.
നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി, ചിഹ്നം , പാർട്ടി എന്നിവ കൃത്യമായി അറിയണം.അവ അറിയാൻ താഴെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ വാർഡിൽ മത്സരിക്കുന്നതാരാണെന്നറിയാം....
അറിയാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു....


Post a Comment

Previous Post Next Post