ദിനേനയുള്ള വരവ് - ചിലവ് രേഖപ്പെടുത്താം!ഈ ആപ്പിലൂടെ

ദിനേനയുള്ള വരവ് - ചിലവ് രേഖപ്പെടുത്താം!ഈ ആപ്പിലൂടെ

അവിശ്വസനീയമാംവിധം ലളിതമായ ഒരു ധനകാര്യ അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇത്., ഒരു മികച്ച ചെലവ് ട്രാക്കർ, ബജറ്റ്, മണി മാനേജർ ഉപകരണം എന്നിവയാണ്.  പണം, ചെലവുകൾ, വരുമാനം, ബജറ്റ് എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പൂർണ്ണമായ റിപ്പോർട്ടിംഗ്, വിശകലന അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇത്.  വ്യക്തിഗത ധനകാര്യത്തിനായോ കുടുംബ ബജറ്റ് ആസൂത്രകനായോ ചെറുകിട ബിസിനസ്സായോ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക!  പ്രതിമാസ ചെലവുകളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കൽ, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി കുടുംബ ബജറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യൽ, അല്ലെങ്കിൽ ധനകാര്യ രേഖകൾ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റുകളിലേക്ക് / പിഡിഎഫിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യൽ തുടങ്ങി കാര്യങ്ങൾ ഈ ആപ്പ് വഴി സാധിക്കും. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ധനകാര്യ, ബജറ്റ് വിദഗ്ദ്ധനാകാൻ കഴിയുന്നത് ആശ്ചര്യകരമാണ്.  നിങ്ങളുടെ പണത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ 'Download App' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.നിങ്ങൾക് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഷെയർ ചെയ്തു അറിയിക്കുക.ഞങ്ങളുടെ വാട്ട്സപ്പ് ഗ്രൂപിൽ അംഗമാവുക.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements