തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ്; പുതിയ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ്; പുതിയ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു


തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുണ്ടോന്നറിയാനുള്ള ലിങ്ക്👇👇
http://lsgelection.kerala.gov.in/search/voter

അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വോട്ടർ പട്ടിക ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക്
👇👇
http://lsgelection.kerala.gov.in/voters/view

അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements