വീണ്ടും ജോക്കർ ആക്രമണം; ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് 34 ആപ്പുകൾ കൂടി നീക്കം ചെയ്തു.

വീണ്ടും ജോക്കർ ആക്രമണം; ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് 34 ആപ്പുകൾ കൂടി നീക്കം ചെയ്തു.

സൈബർ ലോകത്ത് കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ ജോക്കർ മാൽവെയർ ബാധിച്ച 34 ആപ്പുകളെ കൂടി ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നീക്കംചെയ്തു. 3 ദിവസം മുമ്പ് 17 ആപ്പുകൾ നീക്കിയിരുന്നു.
ജോക്കര്‍ മാല്‍വെയര്‍ കടന്നുകൂടിയെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഗൂഗിള്‍ പ്ലേ സ്റ്റോറില്‍ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത 34 ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ ഇവയാണ്. ഈ അപ്പുകൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക.

All Good PDF Scanner

Mint Leaf Message-Your Private Message

Unique Keyboard Fancy Fonts & Free Emoticons
Tangram App Lock

Direct Messenger

Private SMS

One Sentence Translator Multifunctional Translator

Style Photo Collage

Meticulous Scanner

Desire Translate

Talent Photo Editor Blur focus

Care Message

Part Message

Paper Doc Scanner

Blue Scanner

Hummingbird PDF Converter Photo to PDF

All Good PDF Scanner

com.imagecompress.android

com.relax.relaxation.androidsms

com.file.recovefiles

com.training.memorygame

Push Message- Texting & SMS

Fingertip GameBox

com.contact.withme.texts

com.cheery.message.sendsms (two different instances)

com.LPlocker.lockapps

Safety AppLock

Emoji Wallpaper

com.hmvoice.friendsms

com.peason.lovinglovemessage

com.remindme.alram

Convenient Scanner 2

Separate Doc Scanner

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements