+1 ട്രയൽ അലോട്ട്മെന്റ് വന്നു;വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ പോകരുത്.

+1 ട്രയൽ അലോട്ട്മെന്റ് വന്നു;വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ പോകരുത്.

> +1 വൺ ഏകജാലകം വഴി അപേക്ഷിച്ച കുട്ടികളുടെ ട്രയൽബലോട്ട്മെന്റ് വന്നല്ലൊ.ഈ ട്രയൽ അലോട്ട്മെന്റിൽ സീറ്റ് കിട്ടിയവരും അല്ലാത്തവരും ഉണ്ടാവാം.പക്ഷേ ഈ ട്രയൽ അലോട്ട്മെന്റ് എന്തിനാണ്? നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനുകൾ തിരുത്താൻ പറ്റുമോ? വെയിറ്റേജ് നൽകിയതിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ? തുടങ്ങി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിലൂടെ അറിയാനാകും.കൂടാതെ തിരുത്തലുകളും സാധ്യമാകും.അത് കൊണ്ട് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും താഴെ കാണുന്ന വീഡിയോ നിർബന്ധമായും കാണുക.മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements