ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ചാൽ 38000 രൂപ ശംബളത്തിൽ ജോലി ഉറപ്പ്!ജോലി തന്നില്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് ഫീ മുഴുവനായും തിരിച്ച് നൽകും!!

ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ചാൽ 38000 രൂപ ശംബളത്തിൽ ജോലി ഉറപ്പ്!ജോലി തന്നില്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് ഫീ മുഴുവനായും തിരിച്ച് നൽകും!!

വിദേശത്തുള്ള ഡോക്ടേഴ്സും രോഗിയുമായി സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ഗുഗിൾ ഗ്ലാസ്‌, ക്യാമറ, അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടോ പലതരം ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ലൈവായി കാണാനും കേൾക്കാനും സാധിക്കുകയും അങ്ങനെ ലൈവായി കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്തുതന്നെ രോഗികളെ പറ്റിയുളള മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്സ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ജോലിയാണ് മെഡിക്കൽ സ്ക്രിബിങ്ങ് എന്നു പറയുന്നത് .
ഈ കോഴ്സിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Call More Details 9400141424 9400151424
LUMINIS INSTITUTE OF SKILLS AND TRAINING http://www.listeducation.com/fcindex.asp?fc=1 

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements