ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിവിധ സ്‌കോളർഷിപ്പുകൾ

ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിവിധ സ്‌കോളർഷിപ്പുകൾ

പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിവിധ സ്‌കോളർഷിപ്പുകൾ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.പട്ടികയിൽ ആദ്യത്തേത് ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സ്‌കോളർഷിപ്പ് ആണ് പ്രീമെട്രിക് സ്‌കോളർഷിപ്പ് വഴി 1000 രൂപ വീതം ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെടുന്ന 1 മുതൽ 10 വരെ ക്ളാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുൻവർഷ വാർഷിക പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കി ലഭിക്കുന്നതാണ്.50 ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ മാർക്ക് നേടിയ വിദ്യാത്ഥികൾക്ക് ആകും അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കുക. 

പത്താം ക്ലാസിന് ശേഷാണ് പ്ലസ് റ്റു,മുതൽ ഡിഗ്രി,എം ഫിൽ,പി എച് ഡി തലം വരെ പഠിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ മത വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 50 ശതമാനത്തിൽ അധികം മുന്വര്ഷ പരീക്ഷയിൽ നേടിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പരമാവധി 20,000 രൂപ വരെ പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്‌കോളർഷിപ്പ് വഴി നേടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.പട്ടികയിലെ അടുത്ത സ്‌കോളർഷിപ്പ് മെറിറ്റ് കം മീൻസ് സ്കോളർഷിപ്പ് ആണ്.പ്രൊഫെഷണൽ,ടെക്ക്നിക്കൽ കോഴ്‌സുകൾ,ഡിഗ്രി,പി ജി,പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ന്യൂന പക്ഷ മത വിഭാഗത്തിൽപ്പെടിന്നവർ ആണെങ്കിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്‌. 

ഇത് കൂടാതെ 4 സ്‌കോളർഷിപ്പുകൾ കൂടി ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ലഭിക്കുന്നവയിൽപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും, നോട്ടിഫിക്കേഷനുകളും ലഭിക്കാനായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ പൂർണമായും കാണുക.ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ നിർദേശങ്ങൾ എന്നിവ അറിയിക്കാൻ കമന്റ് ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.വളരെ ഉപകാരപ്രദം ആകുന്ന ഈ വിവരം വിദ്യാർഥികൾ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കുക.താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ പൂർണമായും കാണാം.


Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements