Islamic songs lyrics

Islamic songs lyrics
നിരവധി മദ് ഹു ഗാനങ്ങൾ, മാപിളപ്പാട്ട്, അറബി ഉർദു ഗാനങ്ങൾ  അടങ്ങിയ 4 ആപ്പുകളാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പരിചയ പ്പെടുത്തുന്ന ത്. മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ  മികച്ച മദ് ഹു ഗാനങ്ങൾ,അറബി ഉർദു ഗാനങ്ങൾ, മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്പുകളിൽ  നിന്ന് ലഭ്യമാകും. 
Read also: ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ...


Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements