പോസ്റ്ററുകളും ആശംസാ കാർഡുകളും നിർമ്മിക്കാൻ മലയാളത്തിലെ മികച്ച ആപ്പ് Best malayalm poster designing app forever

പോസ്റ്ററുകളും ആശംസാ കാർഡുകളും നിർമ്മിക്കാൻ മലയാളത്തിലെ മികച്ച ആപ്പ് Best malayalm poster designing app forever

മലയാളം ഇമേജ് എഡിറ്റിംഗ്
മലയാളത്തിൽ ഇമേജുകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും പ്രാധാന ദിവസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശംസകളും പോസ്റ്ററുകളും നിർമ്മിക്കാനും ഈ ആപ്പിനെക്കാൾ മികച്ച ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഇല്ല.200 ൽ അധിക മലയാളം/ഇംഗ്ലീഷ് ഫോണ്ടുകൾ ഈ ആപ്പിൽ ലഭ്യമാണ്.കൂടാതെ മറ്റനവധി ഫീച്ചറുകൾ ഈ ആപ്പിൽ ലഭ്യമാണ്. അവകൾ നോക്കാം
- 10000+ Plain memes. Can be searched using Actor/Movie or Dialogue
- Add Texts with 20 Malayalam & English Fonts 
- 200+ Downloadable Malayalam And English Fonts

- A huge selection of Stickers, Memes, Clip arts, Frames
- Draw layer by layer. Give effects to each layer
- Can draw your own pencil sketch
- Adjust text color, size, stroke, shadow and curving
- Use patterns for text background
- Remove background of images and make it transparent


- Image cropping/blurring support
- Duplicate/Copy Layer option available
- Text/Pictures can be animated to create cool GIF Images
- Save as Template option to reuse your layout
- Your own logo can be added to any of the images that you create.
- Easy share in WhatsApp, FaceBook, email, and other installed apps 

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements