സ്ത്രീകൾക്ക് അത്യാവശ്യമായ ആപ്പ്!

സ്ത്രീകൾക്ക് അത്യാവശ്യമായ ആപ്പ്!


എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള ഓരോ ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീക്കും ഈ ആപ്പ് ആവശ്യമാണ്. മലയാളം അടക്കം 9 ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ ഈ ആപ്പ് ലഭ്യമാണ്.  നിങ്ങൾ ബന്ധുത്വ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കൗമാരക്കാരനായാലും വീട്ടിലെ അവസരങ്ങളിൽ നിന്ന് ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന അമ്മയായാലും ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ ഇവിടെയുണ്ട്!  ഗർഭാവസ്ഥയിലെ ഭക്ഷണക്രമം, മുലയൂട്ടൽ, ശിശു പരിപാലന രക്ഷാകർതൃ നുറുങ്ങുകൾ, ബേബി നാഴികക്കല്ലുകൾ, അടുക്കള ഹാക്കുകൾ, മൗത്ത്വെയ്റ്ററിംഗ് പാചകക്കുറിപ്പുകൾ, സൗന്ദര്യം, ശാരീരികക്ഷമത, ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കൽ, യോഗ എന്നിവ ദൈനംദിന ഗെയിമുകൾക്കും ജാതകത്തിനും വരെ നിങ്ങൾ എല്ലാം ഒരേ മേൽക്കൂരയിൽ കണ്ടെത്തും.  ഇത് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്കാണ്.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements