ഫോട്ടോയ്ക്ക് അടിപൊളി ഇഫക്റ്റ് നൽകാം | കിടിലൻ ആപ്പ്

ഫോട്ടോയ്ക്ക് അടിപൊളി ഇഫക്റ്റ് നൽകാം | കിടിലൻ ആപ്പ്

നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് സ്പൈറൽ എഫക്ട് നൽകി‌ കൊണ്ട് ഫോട്ടോ ഭംഗി ആക്കാൻ ഈ ആപ്പിലൂടെ സാധിക്കും.
കൂടാതെ നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ ഈ അപ്പിൽ ലഭ്യമാണ്.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements