ഡോക്യുമെന്റുകൾ സ്കാൻ ചെയ്യാം ഇനി ഈ ആപ്പിലൂടെ

ഡോക്യുമെന്റുകൾ സ്കാൻ ചെയ്യാം ഇനി ഈ ആപ്പിലൂടെ


ഡോക്യുമെന്റുകൾ സ്കാൻ ചെയ്യാം ഇനി ഈ ആപ്പിലൂടെ

ഡോക്യുമെന്റുകൾ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന CamScanner ആപ്പ് നിരോധിച്ചത കാരണം നിരവധി ആളുകൾ ആണ് വിഷമ ത്തിലായത.ഇപ്പോൾ ഇതാ അതിന് പകരം മികച്ച ഇന്ത്യൻ നിർമിത ആപ്പ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

1. Download the App
2. Take a Picture of the Document
3. Adjust the edges and choose the scan mode
4. Voila! Your scanned PDF is ready to be shared via email, social media or text

Features of  App – 
1. Three Scanning Modes – Black & White, Colour Scan, Grayscale
2. Page Edges detected automatically and can be manually adjusted
3. Share PDF Files via Email, Social Media, Text etc.
4. Scan multiple documents at once
5. Enhance scan quality
6. Camera Scanner, Document Scanner, Multi Page Scanner

This app is 100% made in India by graduates of IITs and following are the benefits of This app over other Document Scanning Apps – 
1. Completely free to use
2. No watermark on scanned images
3. No Sign In Required
4. No Advertisements

This  app users can easily scan – 
1. Personal IDs, Insurance Documents, Medical Documents
2. Vehicle Documents, Bills & Invoices
3. Books, Articles
4. Official Documents, Contracts, Files, etc. 

Post a Comment

Previous Post Next Post

Advertisements