What is Next after SSLC?

What is Next after SSLC?

എസ് എസ് എൽ സി ക്ക് ശേഷം ഇനി എന്ത് എന്ന് എന്നാണ് പലരും ആലോചിക്കുന്നത്.ഞാൻ എന്ത് എടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റാത്താവരെ നിങ്ങൾ'എന്ത് എടുത്താൽ എന്ത് ആവും' എന്ന് ഈ ആപ്പ് കാണിച്ച് തരുന്നു.
ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ്
 

Post a Comment

Thank you

Previous Post Next Post