നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഒരേ സമയം രണ്ടു സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കാം spilt screen android application

നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഒരേ സമയം രണ്ടു സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കാം spilt screen android application

നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഒരേ സമയം രണ്ടു സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കാംതാഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ നിന്ന് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

Add shortcuts to trigger Android's split-screen mode.

The Android Oreo shortcut to activate split-screen mode by long pressing the overview AKA recent apps button was removed in Android Pie. This app fixes that.

This app adds optional shortcuts to toggle Android's split-screen mode like:
• long pressing the home button
• long pressing the back button
• long pressing the overview button
• tapping the accessibility button
• tapping on a notification in the notification drawer
• pinnable shortcut to toggle split-screen mode (intended to be used by 3rd party apps like

Download double screen app

Post a comment

0 Comments