നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് തീരാറുണ്ടോ phone battery application Android

നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് തീരാറുണ്ടോ phone battery application Android

നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് തീരാറുണ്ടോ

ഫോൺ ചൂട് പിടിക്കാറുണ്ടോ

ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഫോണിനെ സംരക്ഷിക്കാം

 monitors and optimises battery health & performance via science!

 Designed to keep your battery in the best shape you can – AndroidHeadlines
  
AccuBattery protects battery health, displays battery usage information, and measures battery capacity (mAh) based on science.
 
 
Batteries have a limited lifespan. Every time you charge your device, it wears out the battery, lowering its total capacity. Scientific research shows that battery lifespan can be extended up to 200%, when you charge your device to only 80%.
 
- Use our charge alarm to prolong your battery lifespan.
- Discover how much battery wear was endured during your charge session.

Download App

Post a Comment

0 Comments