മറ്റുള്ളവരുടെ ഫോണിലെ എല്ലാം ഇനി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ലൈവ് ആയി കാണാം

മറ്റുള്ളവരുടെ ഫോണിലെ എല്ലാം ഇനി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ലൈവ് ആയി കാണാംമറ്റുള്ളവരുടെ ഫോണിലെ എല്ലാം ഇനി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ലൈവ് ആയി കാണാം
നമ്മുടെ മക്കളുടെ, ഫോണുകൾ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും


അറിയിപ്പ്
ഈ ആപ്പ് മോശമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് പ്രശ്നമായാൽ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉത്തരവാദികൾ അല്ല

താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ നിന്ന് download ചെയ്യുക


Major features:
1. Files Transfer
- AirDroid supports transferring all kinds of files in different platforms like Windows, Mac, Linux and mobile device, on the same network and even remotely.
- Send music, video, photo, gif, apk, link and all kinds of files you would like to transfer.
2. Remote access and control ( root NOT required )
- Complete remote access and control of your Android devices from Windows, Mac OS, wireless and without rooting.
- Provides secure screen sharing, phone screen recording.
- Remote camera feature can help you see through the lens of both front and back cameras, monitor the environment around the device in real-time.
- New feature: One-way Audio is available in Screen Mirroring and Remote Camera. One-way Audio allows you to hear all the surrounding sounds from your remote device.
3. Notification Mirror
Mirror phone notifications from any allowed apps to your computer. Reply to mobile messages (WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, Line and Kik) from desktop clients.
4. SMS & Contacts management
- Receive, reply and send SMS messages via AirDroid PC desktop client and Web AirDroid.
- Managing messages and contact stored on your phone.
5. Make and Answer calls via PC
- Web AirDroid provide incoming calls review function which allow you accept or reject calls by clicking the mouse. Review missed calls.
- Dialpad even allow you make calls via PC.
6. Backup & Sync
- Backup photos and videos from phone to computer.
- Share clipboard between phone and computer.
7. Other phone management features (Web client only)


Download application
Download ചെയ്തതിന് ശേഷം വീഡിയോ കാണുക


Post a Comment

0 Comments