നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടതില്ല വാർത്തകളും എഴുത്തുകളെയും ലേഖനങ്ങളേയും ഇനി ഗൂഗിൾ വായിച്ചു തരും download text to speech application

നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടതില്ല വാർത്തകളും എഴുത്തുകളെയും ലേഖനങ്ങളേയും ഇനി ഗൂഗിൾ വായിച്ചു തരും download text to speech application

എഴുത്തുകളെയും ലേഖനങ്ങളേയും ഇനി ഗൂഗിൾ വായിച്ചു തരും
Let your device do the talking

Google Text-to-speech powers applications to read the text on your screen aloud. For example, it can be used by:
    
• Google Play Books to “Read Aloud” your favorite book
    
• Google Translate to speak translations aloud so you can hear the pronunciation of a word
    
• TalkBack and accessibility applications for spoken feedback across your device

Post a Comment

0 Comments