ദിവസവും പതിവാക്കേണ്ട ദിക്റുകൾ | Adkar Malayalam app

ദിവസവും പതിവാക്കേണ്ട ദിക്റുകൾ | Adkar Malayalam app

Al Adkar is an Application.
It contains Quran, Adhkar and all other types of prayers that we require everyday.
It is available in all 3 languages English, Arabic and Malayalam.
This app include:- 
* Full set Quran with text and audio
* Prayers
* Adkars
* Moulid / Seera
* Swalat
* Aurads
* Haj & Umrah
* Fasting
Download App for Android
Previous Post Next Post

ജോബ് അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കാൻ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യൂ👆
ജോബ് അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കാൻ WhatsApp ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യൂ👆