നിങ്ങൾക്കും ആകാം കോടീശ്വരൻവീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം

നിങ്ങൾക്കും ആകാം കോടീശ്വരൻവീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം

Whatsapp gruop👇🏼 *Tech അറിവുകൾ ലഭിക്കാൻ* https://chat.whatsapp.com/LFYzaf0pXP08UhGuiG4gkE


This is not an official game. The purpose of this game is to enable practicing for the show.
This game is in no way affiliated to Asianet channel nor to Ningalkum Akam Kodeeswaran TV show.

This is a game where you can practice your quizzing skills and general knowledge skills.

Includes Suresh Gopi's voice over effects and real questions from the TV show.

Win upto 1 Crore Rs by using 3 lifelines ; fifty - fifty, audience poll and phone a friend.
The app chooses 15 questions randomly from a question bank of 10,000 questions each time you start the game.

This is a game simulation for the malayalam version of the popular game show Kaun Banega Crorepathi (adapted from the UK TV show "Who wants to be a millionaire")

Download kodeeshwaran app

Post a comment

0 Comments