സ്വദഖത്തുള്ളാഹിൽ ഖാഹിരി(റ) മൗലീദ്

സ്വദഖത്തുള്ളാഹിൽ ഖാഹിരി(റ) മൗലീദ്

മഹാമാരികളിൽ നിന്ന് കാവൽ ലഭിക്കാൻ  ബഹുമാനപ്പെട്ട മാദിഹു റസൂൽ സ്വദഖത്തുല്ലാഹിൽ ഖാഹിരി (റ) വിന്റെ പേരിൽ മുഹിമ്മാത്ത് മുദരിസ്  ഉസ്താദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അഹ്സനി രചിച്ച നൈലുൽ വുസൂൽ ബി മാദിഹിർറസൂൽ (സ) എന്ന മൗലിദിന്റെ PDF ലഭിക്കാൻ താഴെ Download PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

Post a Comment

Thank you

Previous Post Next Post