മദ്റസ ലീവാണോ. Madrasa Guide Android App അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഉപകാരപ്രദം

മദ്റസ ലീവാണോ. Madrasa Guide Android App അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഉപകാരപ്രദം

മദ്റസ ലീവാണോ

Madrasa Guide Android App

അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും  സന്തോഷവാർത്ത

        TUMs Developers നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നു.... മദ്രസ ഗൈഡ് ആൺഡ്രോയിഡ് ആപ്പ്
പാഠപുസ്തകങ്ങൾ അനായാസം മനസിലാക്കുന്നതിനും പഠിക്കുന്നതിനും പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടുന്നതിനും സഹായകമായ ആപ്ലിക്കേഷൻ Play store ൽ വന്നുകഴിഞ്ഞു...! ഇപ്പേൾ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ....


✅പാഠഭാഗം
✅ലളിത സാരം
✅വേഡ് മീനിംഗ്
✅സിലബസ്
✅ചോദ്യപേപ്പർ
✅ആക്ടിവിറ്റീസ്

വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാ കിതാബും പഠിക്കാം 
ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചു👇
Download now

Post a Comment

0 Comments