മലേഷ്യയിൽ ജോലി ഒഴിവ്;55000/- വരെ ശംബളം

മലേഷ്യയിൽ ജോലി ഒഴിവ്;55000/- വരെ ശംബളം

മലേഷ്യയിൽ ജോലി ഒഴിവ്..

Job Location: Malaysia

Type of Job: Helper  – 300 Nos.

Typr of Work: Contract Basis Work.

Other Benefitts:

  • Food Provided by Company
  • Accommodation
  • Contract of 2 Years.
  • Other benefits as per Malaysia Labour Law.
  • ECR/ECNR Passport Accepted.

Salary: 30000/- to 55000/- Rupees.

How to Apply:

Candidates are requested to send CV & all documents to below mentioned E-Mail:താൽപര്യമുള്ളവർ ചൂവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മെയിൽ ലേക്ക് CV അയക്കേണ്ടതാണ്

For Futher Details contact below number:(കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ചൂവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് )

Post a Comment

Previous Post Next Post

READ MUST: ഏത് ജോലിക്കും Apply ചെയ്യാൻ CV ആവശ്യമാണ്. മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് CV തയ്യാറാക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക👉 DOWNLOAD CV MAKER APP